OK  
  OK        Cancel  
AMBURGER, E. Geschichte der BehŲrdenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917. Leiden, Brill, 1966.
(XXXII) 622 pp.+ 2 folding maps and a errata sheet. Cloth. Bibliography. (Studien zur Geschichte Osteuropas, 10) *text block a bit spotted, good condition*
Boeknummer 633022 € 125.00