OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Oude en bijzondere boeken - Theologie
gevonden: 37 boeken op 1 pagina


1

ACTA NATIONALE SYNODE Acta ofte handelinghen des Nationale Synodi.(...) Ghehouden door authoriteyt der Hoogh: Mogh: Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht anno 1618. ende 1619. Hier comen oock by de volle oordeelen vande vijf artijckelen. Dordrecht, Ghedruckt by Isaack Iansz Canin, 1621.
Boeknummer 629524 € 150.00
ANGUS, J. Llaw-lyfr y beibl: neu arweiniad i fyfyrdod o'r ysgrythyrau sanctaidd. Caerfyrddin, William Morgan Evans, 1860.
Boeknummer 617208 € 65.00
BASNAGE, JAKOB Vervolg op Flavius Josephus; of algememe historie der joodsche naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver regerings-vorm, godtsdienst, gezinten en plegtigheden, nevens de veranderingen daar in voorgevallen: mitsgaders een verhaal van alle oorlogen, weergaloze rampen, wisselvalligheden, verstrooiing door de gehele waerelt, die naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen; de zeltzame wetten en reglementen, in ieder koningryk in hare opzichte van tydt tot tydt gemaakt: waar in men vindt de levens en bedryven der joodsche regeerders, hogepriesters, opperveltheren, valsche messiassen, beroemde mannen en geleerde schryvers, met een berecht van derzelver werken (...) Uit het Fransch vertaalt, en met kopere platen versiert. 2 delen in 1 band. Amsterdam/Delft, Gerard onder de Linden/Reinier Boitet, 1726-1727.
Boeknummer 631075 € 350.00
BEZA, THEODORUS Theodori Bezae annotationes maiores in nouum Dn. Nostri Iesu Christi Testamentum. I duas distinctae partes, quarum prior explicationem in quatuor evangelistas & acta apostolorum: posterior vero in epistolas & apocalypsin continet. Quibus etiam adiuncti sunt indices rerum ac verborum locupletisimi. Noua autem haec editio multo correctior & emendatior priore, nunc primum hac minore forma in gratiam & vtilitatem studiosorum in lucem prodit. Np, np, 1594.
Boeknummer 629490 € 750.00
BIBLIA HEBRAICA Biblia Hebraica, secundum ultimam editionem Jos. Athiae, a Johanne Leusden denuo recognitam, recensita. Atque ad Masoram, et correctiores Bombergi, Stephani, Plantini, aliorumque editiones, exquisite adornata variisque notis illustrata ab Everardo van der Hooght, V.D.M. Editio longe accuratissima. Amsterdam/Utrecht, Boom Waesberge Goethals Borstius Wolters Halma van de Water et Broedelet, 1705.
Boeknummer 627171 € 500.00
BOSSUET, JACQUES BENIGNE Elevations a Dieu sur tous les mysteres de la religion chretienne. Ouvrage postume. 2 parts in one volume. Paris, Jean Mariette, 1727.
Boeknummer 633556 € 150.00
BUXTORF, JOHANNES Thesaurus grammaticus linguae sanctae Hebraeae, duobus libris methodice propositus, quorum prior vocum singularum naturam & proprietates, alter vocum conjunctarum rationem & elegantiam universam, accuratissime explicat. Ajecta prosodia metrica sive poeseos Hebreorum dilucida tractatio. Lectionis Hebraeo-Germanicae usus & exercitatio. Editio quarta, cum capitum & vocum irregularium indice. In Inclyta Helvetiorum. Bazel, Ludovici Regis, 1629.
Boeknummer 629491 € 250.00
CALVIJN, J. Joannis Calvini noviodvnensis Opera omnia; in novem tomos digesta. Editio omnium novissima, ad fidem emendatiorum codicum quam accuratissime recognita, & indicibus locupletissimis non sine maximo labore & studio adornata. Tomorum seriem, & quam quisque complectatur materiam proxima à praefatione pagina docebit. 9 volumes. Complete set. Amsterdam, Joannes Jacobus Schipper, 1667.
Boeknummer 594448 € 1250.00
CORNELIUS DE HOOFDMAN De hoofdman, in drie boeken. Met plaaten. Haarlem, A Loosjes, 1784.
Boeknummer 586023 € 150.00
COSSART, ABBÉ Miroir du clergé. 2 volumes Np , Np , 1797.
Boeknummer 7656 € 75.00
F.C.M.R. Christelyke onderwyzing of verklaaring en uitbreiding van den Catechismus. Verdeeld in vyf deelen en eenenveertig lessen, voor de catholyke jonkheid van het Aartsbisdom en de onderhoorige Bisdommen van Mechelen. Nieuwe druk overgezien, verbeeterd, en met fraaie plaaten versierd. Compleet. Antwerpen, Theodorus Crajenschot, 1772.
Boeknummer 617300 € 75.00
GIESELER, J.C.L. Lehrbuch der Kirchengeschichte. 6 parts in 7 volumes Bonn, Adolph Marcus, 1829-57.
Boeknummer 576986 € 100.00
GOBAT, GEORGE Quinarius tractatuum theologo-iuridicorum Quo continentur, et ex principiis theologiae jurisque prudentiae edisseruntur tractatus quinque (...) Plurimum hac secunda editione aucti cum triplici indice: uno axiomatum theologo-iuridicorum quae in hoc opere usurpantur: altero questionum novarum quae in codem petractantur: tertio rerum, et verborum locupletssimo. Constance, Straub, 1670.
Boeknummer 640325 € 250.00
GROE, T. VAN DER Verhandeling over het opregt geloovig aannemen en gebruik maken van de beloften des h. evangeliums tot ontdekking van waan-geloovigen en tot bevestiging der ware geloovigen. Vernieuwde uitgave, met eene voorrede en aanmerkingen van S.S.Tromp. Leeuwaren, GH Swartte van Loon, 1840.
Boeknummer 580908 € 35.00
GROOT, HUGO DE Annotationes in Novum Testamentum denuo emendatius editae. 9 volumes. Groningen, W Zuidema, 1826-34.
Boeknummer 588895 € 200.00
HARMER, THOMAS Schetze eener nieuwe verklaringe van Salomons Hooglied door Thomas Harmer, schryver der waarneemingen over 't Oosten, overgeset en met eene voorrede en aanmerkingen verrrykt door Josua van Iperen als een vervolg zyner brieven. Utrecht, GT van Padedenburg, 1778.
Boeknummer 628813 € 75.00
HAUTE, PETRUS VANDEN Breviarium historicum ordinis minorum, sive brevis historia pro introductione deserviens ad brevem et specialem chronologiam et in tres tractatus divisum quorum primus continet vitam et acta S. Francisci de Assisio (...): secundus institutionem, essentiam, divisionem et statum hodiernum ordinis minorum; tertius rectores ac regimen ejusdem ordinis. Romae, Pauli Junchii, 1777.
Boeknummer 590782 € 175.00
KARO, JOSEPH BEN EPHRAIM Sefer Megine erets: ? al Shulhan ha-arukh Orah hayim; shem ha-ehad Magen David...Magen Avraham..."Ateret zekenim...Be'er ha-golah; hosafnu ba-zeh sefer Dagul me-Revavah...Hok Ya"akov...Pri hadash ve-'Even ha-"ozer. Wien, Hraschanzky, 1808.
Boeknummer 608694 € 500.00
KIST, EWALDUS Beknopte beoeffeningsleer. 2 delen. Dordrecht, A Blussé & Zoon, 1814 - 1815.
Boeknummer 637944 € 75.00
KIST, EWALDUS Beöeffeningsleer of de kennis der middelen, om als een waar leerling van Jesus Christus getroost en heilig te leven. Waar in de ziekten van het menschelijk verstand en hart, die de ware beöeffening van het christendom in den weg zijn, met derzelver oorzaken en geneesmiddelen worden voorgedragen. 4 delen. Dordrecht, A Blussé & Zoon, 1804.
Boeknummer 637940 € 175.00
KIST, EWALDUS Laatste leerredenen over verschillende onderwerpen. Met eene voorrede van deszelfs oudsten zoon, eenige voorname bijzonderheden van het leven en overlijden des schrijvers vermeldende. En eene vervaardigde, treffen gelijkende afbeelding van den overledene. Dordrecht, Blussé en van Braam, 1822.
Boeknummer 637950 € 50.00
KIST, EWALDUS Leerredenen over Gods deugden. 2 delen. Amsterdam en Arnhem, M de Bruijn en JTroost, 1798.
Boeknummer 637941 € 95.00
KIST, EWALDUS Leerredenen over verschillende onderwerpen. 2 delen. Dordrecht, A Blussé & Zoon, 1804 .
Boeknummer 637948 € 75.00
KIST, EWALDUS Leerredenen. 3 delen. Dordrecht, Blussé en van Braam, 1824 .
Boeknummer 637945 € 95.00
KIST, EWALDUS Het ongunstig onthaal des Heilands in de wereld, van deszelfs aandoenlijke zijde beschouwd; met bestrijding van eenige voorname oorzaken daar van in den tegenwoordigen tijd. Dordrecht, A Blussé & Zoon, 1815.
Boeknummer 637949 € 50.00
KIST, EWALDUS Vijf leerredenen over het geweten. Dordrecht, A Blussé & Zoon, 1810.
Boeknummer 637951 € 50.00
LUIKEN, JAN De onwaardige wereld, vertoond in vyftig zinnebeelden, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen. Amsterdam, Kornelis van der Sys, 1728.
Boeknummer 617304 € 350.00
LUIKEN, JAN De zedelyke en stichtelyke gezangen. Vermeerderd met een byvoegsel en Den lof en oordeel van de werken der Barmhertigheid. Alles met konstige figuren versiert. Amsteldam, P Arentz en C van der Sys, 1704.
Boeknummer 633581 € 150.00
MARTINET, J.F. Kerkelyke geschiedenis der Waldenzen tot op deezen tyd, verrykt met een keurig afbeeldzel van den vermaarden veldheer en leeraar Henricus Arnaud. Amsterdam, Jacobus Loveringh, 1765.
Boeknummer 617514 € 95.00
NOOTEN, DIRK HOOLA VAN Nadere juridicque memorie, ter verdediging van Ary Boer cum suis. Zo tegen de aanmerkingen van Ds. Barends, predikant te Giesendam en Neder-Hardinxveld, als tegen de beöordeelingen van onderscheiden recensenten. Amsterdam, Wouter Brave, 1807.
Boeknummer 617653 € 50.00
PALLAVICINO, PIETRO SFORZA Istoria del concilio di Trento scritta dal padre Sforza Pallavicino della compagnia di Giesu, ove insieme rifiutasi con autorevoli testimonianze un' Istoria falsa divolgata nello stesso argomento sotto nome di Pietro Soave Polano. Alla santita di nostro signore papa Alessandro VII. Complete in 2 volumes. Rome, Angelo Bernabo dal Verme, 1656-1657.
Boeknummer 604259 € 750.00
PALM, J.H. VAN DER Tiental leerredenen. 10 delen. Leiden, D du Mortier en zoon, 1823 - 1834.
Boeknummer 637942 € 175.00
SCHURMAN, ANNA MARIA VAN, SCHOTEL, G.D.J. Anna Maria van Schuurman. Met portret en facsimile. 's Hertogenbosch, Gebroeders Muller, 1853.
Boeknummer 626137 € 50.00
THOMAS A KEMPIS Ven. viri Thomae Malleoli a Kempis, canonici regularis ordinis D. Augustini. Opera omnia: Ad autographa eiusdem emendata, aucta, & in tres tomos distributa: Opera at studio R.P. Henrici Somalii è Societate Jesu. Testatur ipse author ex his opusculis nonnulla se anno domini 1441 scripsisse, quaedam vero alia, anno 1456. Edito quarta. Duaci (Douai), Balthazaris Belleri, 1625.
Boeknummer 621855 € 650.00
TOJETTI, GIOVANNI MARIA Vita del servo di Dio D. Gio: Battista de Rossi da Voltaggio diocesi di Genova canonico della insigne basilica di S. Maria in Cosmedin. Divisa in due libri. (...) Dedicata all' emo, e rmo principe il signor cardinale Giuseppe Maria Castelli (...). Roma, Nella Stamperia Ermatenea, 1768.
Boeknummer 604316 € 200.00
TROMMIUS, A. Volkomene Nederlandsche concordantie ofte woord-register des Ouden en Nieuwen Testaments. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC; met alle de Hebreeusche en Chaldeeusche en Grieksche grond-woorden daer by gevoegt; mitsgaders de verscheydene beteekenissen en andere bequame onderscheydingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achter aen gehegt een compleet Hebreeusch en Grieksch register van alle de grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorden daer mede deselve in de Nederlandsche oversettinge zyn. Bearbeidt en uitgegeven door Abraham Trommium. Met een voorreden van Aegidius Gillissen. 3 delen. Leeuwarden, Pieter Koumans; Willem Coulon; Abraham Ferwerda, 1750-1754.
Boeknummer 581729 € 350.00
VOETIUS, GISBERTUS Catechisatie over den catechismus der Remonstranten, tot naerder openinghe ende oeffeninghe voor hare catechumenen, als oock alle andere liefhebbers der waerheydt inghestelt. Hier by zijn gevoeght eenighe disputatien ter selber materie dienende. Utrecht, Esdras Willemsz Snellaert, 1641.
Boeknummer 608687 € 750.00

1