OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Oude en bijzondere boeken - Geschiedenis
gevonden: 57 boeken op 2 pagina's


< 1 2 >

ALKEMADE, K. VAN Rotterdamse heldendaden onder de stadvoogdy van den jongen heer Frans van Brederode, genaamt jonker Fransen oorlog: beschreven en met egte meest ongedrukte bewyzen bekragtigt. Rotterdam, Philippus Losel, 1724.
Boeknummer 641043 € 175.00
ALTING, MENSO Descriptio, secundum antiquos, agri Batavi et Frisii; una cum conterminis. Sive notitia Germaniae inferioris, cis et ultra Rhenum; qua hodie est in dicione VII - Foederatorum. Repraesentata tabulis geographicis V. Et commentario in loca omnia, hoc tractu, Romanis scriptoribus et monumentis, qua Latinis, qua Graecis, memorata; A.C. Julio Caesare, ad Justinianum Aug. Cuncta, ad litterarum ordinem, sic digesta, ut ipse commentarius sit tabularum quasi index, ex quo depromtu facillimum, quae lector desiderare poterit. Tabula Ptolemaica Germaniae magnae quadripartitae, ad veram ab aequatore distantiam revocata, et expsitione succinctâ illustrata. Descriptio Frisiae inter Scaldis portum veterem et Amisiam, seu inter Sine et Emese: secundum medii aevi scriptores. Quae est pars altera a notitiae Germaniae inferioris, cis et ultra Rhenum, qua hodie est in dicione VII-Foederatorum, repraesentata tabulis geographicis IX. Et commentario in loca fere omnia, hoc tractu, Germanicarum et Francicarum rerum scriptoribus, ac medii aevi monumentis, memorata; ab emanciptione Francorum, Imp. Justiniano ad XIII. seculi finem. Cuncta, ad litterarum ordinem, sic digesta, ut ipse commentarius sit tabularum quais index, ex quo depromtu facillimum, quae lector desidare poterit. 2 parts in 1 volume. Amsterdam, H Wetstein, 1697-1701.
Boeknummer 566130 € 2000.00
BERVILLE, G. DE Histoire de Bertrand Duguesclin, comte de Longueville, connétable de France. Nouvelle édition. 2 volumes. Paris, Boiste, 1827.
Boeknummer 583698 € 50.00
BILLETTEN VAN VERKOPING Billetten van verkoping der vastigheden van de pastorien die volgens staats-resolutie van de 4 juny (1661= 1761) bevonden zyn, suppletie van noden te hebben. Leeuwarde, Willem Coulon, (ca 1763).
Boeknummer 602267 € 150.00
BLANCHARD, PIERRE Korte levensbeschrijving van vermaarde mannen, uit alle tijdvakken. Uit het Fransch, naar de derde uitgave. Met portretten. 2 delen. Rotterdam, Immerzeel, 1822 -1823.
Boeknummer 618041 € 125.00
BONNECHOSE, É. DE Les quatre conquêtes de l'Angleterre. Son histoire et ses institutions sous les Romains, les Anglo-Saxons, les Danois et les Normands depuis Jules César jusqu'a la mort de Guillaume-le Conquérant. 2 volumes. Paris, Didier, 1852.
Boeknummer 583637 € 75.00
BURET DE LONGCHAMPS Les fastes universels ou tableaux historiques, chronologiques et geographiques, contenant, siècle par siècle et dans les colonnes distinctes, depuis les tems les plus reculés jusqu'a nos jours. 1°. L'origine, les progrès, la gloire et la décadence de tous les peuples, leurs migrations, leurs colonies, l'ordre de la succession de princes etc.etc.; 2°. Le précis des époques et des évenemens politiques; 3°. L'histoire générale des religions et de leurs differentes sectes; 4to. Celle de la philosophie et de la législation chez tous les peuples anciens et modernes; 5°. Les découvertes et les progrès dans les sciences et dans les arts; 6to. Et enfin une notice sur tous les hommes célèbres, rappelant leurs ouvrages ou leurs actions: précédés de trois grands tableaux synoptiques servant de sommaires a l'ouvrage, et suivis de deux tables alphabétiques comprenant, l'une les noms d'hommes, l'autre les noms des choses, et présentant toutes deux, par leur ensemble et par la manière dont elles sont conçues, un nouvel art de vérifier les dates. Ouvrage dédié au roi. Paris, Dondey-Dupré, 1821.
Boeknummer 2756 € 300.00
CAESAR, C. IULIUS Les commentaires de César. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée de notes historiques et geographiques. Et d'une carte nouvelle de la Gaule & du plan d'Alise, par Mr. Danville. 2 volumes. Amsterdam en Leipzig, Arkstee & Merkus, 1763.
Boeknummer 590740 € 400.00
CLAESZ. VAN PURMERENDT, CORNELIS Journael, ofte een Oost-Indische-reys-beschrijvinghe, ghedaen door Cornelisz Claesz van Purmerendt. Verhalende veel besondere vreemdigheden van landen, lieden het belegeren van Monsambiecke en Goa, met het veroveren van de Portugese Kraecke en andere schepe. Met een besondere opmerckinge omtrent de diepte, ondiepte, sanden, stranden, gronden, havenen, bayen, streckinge der coersen en 't vallen der stroomen: alles waerdigh om gelesen te worden. Amsterdam, Gerrit van Goedesbergen, 1651.
Boeknummer 584402 € 750.00
CLERC, JEAN LE Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang van die Republyk tot op den Vrede van Utrecht in 't jaar 1713, en het Tractaat van Barriere in 't jaar 1715 gesloten. In vier deelen in quarto. In 't Fransch beschreven door den Heere Jean le Clerc. In 't Nederduitsch vertaald. Den tweeden druk. 4 delen. Amsterdam, Zacharias Chatelain, 1738.
Boeknummer 567684 € 750.00
DOTRENGE, THÉDORE Opinion sur la rédaction de trois articles de la loi fondamentale que les provinces septentrionales du Royaume des Pays-Bas avaient acceptée en 1814; émise en 1815. Bruxelles, PJ de Mat, 1817.
Boeknummer 617654 € 75.00
EYNDIUS, JACOB Chronici Zelandiae libri duo. Middelburg, Ex officina Moulertiana, 1634.
Boeknummer 583819 € 250.00
FILIPS WILLEM, CAPPELLE, J.P. VAN Filips Willem, Prins van Oranje. Haarlem, Loosjes, 1828.
Boeknummer 616070 € 50.00
FLAVIUS JOSEPHUS Alle de werken van Flavius Josephus. Met aanmerkingen uitgegeeven, door J.F. Martinet. Met nieuwe plaaten. 9 delen. Amsterdam, Allart en Holtrop, 1783-1787.
Boeknummer 570444 € 250.00
FLAVIUS JOSEPHUS Alle de werken van Flavius Josephus. Naar het Grieksch in 't Engelsch gebragt en verkort, waar by gevoegd is: De twee boeken van Josephus tegen Appion; Zyn richtsnoer der reden, of het martelaarschap der Macchabeen, en 't gezantschap van Philo den Jood aan den keizer Cajus Caligula. Uit het Engelsch in het Nederduitsch vertaald. 3 delen. Amsterdam, J van Gulik, 1780-1784 .
Boeknummer 609585 € 250.00
FLAVIUS JOSEPHUS Des hoochberoemden Joodschen histori-schrijvers boecken, te weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van sijn eyghen leven. Noch vanden Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt Jerusalem andere seven: item van de oude afcomste der Joden twee, gheschreven teghen Apionem Grammaticum: ende ten laetsten noch een van des vernufts conste ende der Machabeer lijden. Daer byghevoecht zijn Egesippi vijf boecken, oock handelende vande verstooringhe der stadt Jerusalem. Nu eerst in Nederduytsche tale overgeset uyt de Hoochduytsche sprake, achtervolgende het exemplaer Conradi Lautenbachs, de welcke de Griecxsche tale ten naesten uytghedruckt heeft. Mitsgaders alle nootwendige summarische aenteeckeninghen der capittelen der Bybelschen Concordantien Jaer-reeckeningen ende Registeren noyt te voren in druck ghegheven. Leyden, Jan Paets Jacobs zoon, 1602.
Boeknummer 614951 € 300.00
FREDERIK WILLEM III, EYLERT, R.F. Karakter-trekken en historische fragmenten uit het leven van den koning van Pruissen Frederik Willem III, verzameld en uitgegeven. Uit het Hoogduitsch naar de derde, op nieuw herziene uitgave, door A.H. van der Hoeve. Compleet in 3 delen. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1844-1848.
Boeknummer 630921 € 125.00
FREYER, HIERONYMUS Nähere Einleitung zur Universalhistorie bis auf ietzige Zeit fortgesetzet von Johann Anton Niemeyer. Neunte Auflage. Halle, verlegt im Waisenhause, 1759.
Boeknummer 567227 € 175.00
FUALDÈS, A.B. Histoire complète du procès relatif a l'assassinat du sr. Fualdès; avec des notices historiques sur les principaux personnages qui ont figuré dans cette cause célèbre. Orné de portraits. Paris, Alexis Eymery, 1817.
Boeknummer 583999 € 50.00
GOOR, THOMAS ERNST VAN Beschryving der stadt en lande van Breda; behelzende de oudheid van het graafschap Stryen, deszelfs eerste bewoonderen, en oude gestalte, met een historisch verhael van het leven der graven van Stryen, en daar op gevolgde heeren van Breda; mitsgaders de opkomst en eerste beginselen der stadt Breda, deszelfs benaming, eerste omwalling, en verdere vergrootingen en versterckingen, met de voornaemste, zoo wereldlycke al geestelycke gebouwen, de wyze der regeering, hoogheden, voorrechten enz. Als mede eene naeukeurige en beknopte beschryving van het landt van Breda, deszelfs dorpen, vryheden en heerlykheden, met der zelver oudheden, regeeringen, aanhangzelen en gemeene gebouwen: uyt veele oude en nieuwe schryvers byeen verzamelt, en met een aanmerckelyck getal van tans noch onuytgegevene echte stucken, brieven, enz. bevestigt. Met koopere platen. 's Gravenhage, Jacobus van den Kieboom, 1744.
Boeknummer 631076 € 600.00
HEEREN, A.H.L. Handboek der geschiedenis der oude staten, voornamelijk met betrekking tot derzelver regeringsvormen, handel en volksplantingen. Uit het Hoogduitsch overgezet en met eenige aanmerkingen voorzien, door G. Dorn Seiffen. Tweede uitgaaf. Zutphen, Thieme, 1820.
Boeknummer 638194 € 50.00
HEUSSEN, H.F. VAN (H.V.H.), RIJN, H. VAN (H.V.R.), MIERIS, FRANS VAN Kerkelijke historie en outheden der zeven vereenigde provincien: vijfde deel. Behelzende de outheden en gestichten van Vriesland tusschen 't Vlie en de Lawers. Waar agter, bij wijze van een nabericht, gevoegt is een beknopte historie van Vriesland, tot onze tijden toe. Van Groeningen, en Groningerland, als mede van het land van Drent. In 't Latijn beschreeven door den heer H.V.R. In 't Nederduits overgezet en met aantekeningen opgeheldert door H.V.R. Bijgevoegd: Zesde deel. Behelzende de outheden en gestichten van Deventer, Kampen, Zwol, Otmarsum, Harderwijk, Doesburg, Hattem, Deutekom, Grol, Lingen, en alle onderhoorige dorpen. Hier komt by een korte verhandeling van het geld, zijn oorspronk, gewigt, waarde, groote en gedaante enz. By wat volkeren het eerst in gwoonte gebragt is: zoo by de Hebreen, Grieken, Romeynen, Fransen en Nederlanderen, en wel inzonderheit in 't stift Utrecht, met de afbeeldingen der eerste, en oudste munten in 't zelve geslaagen (...). Nooit voor dezen in 't licht gegeven, en by den anderen vergaderd door Frans van Mieris. Leiden, Dirk Haak Samuel Luchtmans Johannes Arnoldus Langerak, 1726.
Boeknummer 622696 € 750.00
HEUTERUS, PONTUS Opera historica omnia; Burgundica, Austriaca, Belgica: de rebus a principibus Burgundis atque Austriacis, qui Belgis imperarunt, pace belloque praeclare gestis. Insertus est eiusdem De vetustate et nobilitate familiae Habspurgicae et Autriacae liber singularis. Accessereque De veterum ac sui saeculi Belgico libri duo; aliaque. Nunc primum simul edita, opera atque industria viri docti recensita, & capitibus distincta. Lovanii, Iodoci Coppenni, 1649.
Boeknummer 581730 € 300.00
HOGENDORP, G.K. VAN Bijdragen tot de huishouding van staat in het Koningrijk der Nederlanden, verzameld ten dienste der Staten Generaal. Compleet in 10 delen. 's Gravenhage, Erven Johannes Allart, 1818-1825.
Boeknummer 628772 € 225.00
HOOFT, P.C. Henrik de Grote. Zyn leven en bedryf. Den sevenden druck. Amsterdam, Johannes van Ravesteyn, 1662.
Boeknummer 641044 € 150.00
ISING, ARNOLD Het Binnenhof te 's Gravenhage in plaat en schrift. Bewerkt door Arnold Ising. Tekstband + map met 19 gelithografeerde bladen. 's-Gravenhage, HC Susan CH Zoon, 1879.
Boeknummer 623511 € 2000.00
KAMPEN, N.G. VAN, VEEGENS, D. Drietal levensbeschrijvingen van beroemde mannen. Haarlem, Erven F Bohn, 1840.
Boeknummer 617655 € 50.00
KOENEN, H.J. Geschiedenis van de vestiging en den invloed der Fransche vluchtelingen in Nederland. Leiden, S en J Luchtmans, 1846.
Boeknummer 617660 € 45.00
KÖSTER, H.M.G. Auszug der politischen Geschichte von dem Ursprung aller Völcker bis auf die letzte Friedens-Schlüsse fortgesetzt und zum Gebrauch der Jugend verfertigt. Franckfurt und Leipzig, JA Raspe, 1764.
Boeknummer 575888 € 75.00
LACRETELLE, CHARLES Histoire de France, pendant Le dix-huitième siècle. Cinquième édition. 4 volumes. Bruxelles, Pinchon Debroux et Vernin, 1819-1824.
Boeknummer 614891 € 150.00
LAROCHEJAQUELEIN, MARIE-LOUISE VICTOIRE Mémoires de madame la marquise de Larochejaquelein. Avec deux cartes du théatre de la guerre de la Vendée. Seconde édition, revue et corrigée. 2 parts in 1 volume. Paris, LG Michaud, 1815.
Boeknummer 590767 € 125.00
MARTINET, J.F. Historie der waereld. Met plaaten. Compleet in 9 delen. Amsterdam, Johannes Allart, 1780 - 1788.
Boeknummer 639710 € 225.00
MARTINI HANKII (MARTIN HANKE) De Byzantinarum rerum scriptoribus graecis liber. Autorum quinquaginta, qui de Constantinopolitanis aliisq; Tam civilibus, quam ecclesasticis antiquitatibus monumenta nobis reliquerunt, vitas, scripta, de scriptis judicia distinctiorem in modum recenset. Accesserunt sex indices. Lipsiae, Johannis Erici Hahnii, 1677.
Boeknummer 627959 € 600.00
MATTHAEUS, ANTONIUS III Veteris aevi analecta seu vetera aliquot monumenta quae hactenus nondum visa. Antonii Ponti Consentini Hariadenus Barbarossa, seu belli, quod Carolus V. imperator cum Hariadeno Barbarossa & Turcis gessit, historia. Antonius Schonhovius de origine Francorum. Vetus chronicon Belgicum incerti auctoris. Alterius chronici fragmentum. Fragmentum chronici rhythmici. Joh. de Lemmege Chronicon Groninganum. Henricae ab Erp Abbatissae in Vrouwenclooster in suburbanis Trajectensibus Annales vernaculi ab ann. M.CCCC.XXI. usque ad ann. M.D.XLIX. Conclave Ultrajectinum, seu Vetus instrumentum, quod ritum continet & modum eligendi olim & imponendi dioecesi episcopum, ann. M.CCC.XXII. Gerardi Noviomagi Philippus Burgundus. Rationarium aulae & imperii Caroli Audacis, ducis Burgundiae, principis Belgii, comitis Flandriae, Hollandiae, Zelandiae &c. Guilielmi Hermanni Goudani Hollandiae Gelriaeque bellum, quod gestum circa ann. M.D.VII & deinceps. Petri Scriverii, quae variam doctrinam continent, Epistolae XV. Ut & alia nonulla. Collegit primus, & edidit, & observationes suas passim etiam adjecit. Lugduni Batavorum, Fredericus Haaring, 1698.
Boeknummer 587553 € 175.00
MATTHEW PARIS Matthaei Paris monachi Albanensis Angli, Historia Maior. Iuxta exemplar Londinense 1571, verbatim recusa. Et cum Rogeri Wendoveri, Willielmi Rishangeri, authorisque maiori minorique historiis chronicisque MSS, in Bibliotheca Regia, collegij Corporis Christi Cantabrigiae, Cottoniaque, fideliter collata. Huic primum editioni accesserunt, duorum Offarum Merciorum regum; & viginti trium abbatum S. Albani vitae: una cum libro additamentorum. Per eundem authorem. Editore Willielmo Wats S.T.D. Qui & variantes lectiones, adversaria, vocumque barbararum glossarium, adiecit: simul cum rerum, nominumque, indicibus locupletissimis. Parisiis, Apud viduam Guillielmi Pele, 1644.
Boeknummer 590810 € 400.00
MERULA, PAULUS Opera varia posthuma, de sacrificiis, sacerdotibus, legibus, comitiis, praemiis &c. Romanorum. Juxta autographum cum amplissimo indice edita & recensita. Lugd Batavorum, Petrus à Meersche, 1684.
Boeknummer 589318 € 300.00
MORAND, CHARLES THEVENOT DE Le gazetier cuirassé: ou anecdotes scandaleuses de la cour de France. Np, np, 1771.
Boeknummer 640438 € 150.00
OFFERHAUS, LEONARD Compendium historiae universalis in quo res sacrae et profane. Inde a prima rerum origine as saeculum a nato Christo decimum octavum, in orbe et ecclesia gestae ordine chronologico (...) Editio tertia. 2 volumes. Groningen, Haionem Spandaw, 1774/75.
Boeknummer 638120 € 125.00
OLIMPIADE Olimpiade politique et militaire ou memoires et observations sur les affaires de la République de Hollande en particulier & sur celles de l'Europe en général. Pendant les quatre années 1784, 1785, 1786 & 1787. 2 delen compleet. Zp, zu, 1788.
Boeknummer 10582 € 100.00
 
POOT, HUBERT KORNELISZOON Het groot natuur- en zedekundigh werelttoneel van aloude Egiptische, Grieksche en Romeinsche zinnebeelden of beeldenspraak; vervattende eene geleerde en leerzaeme uitbeelding en beschrying van alle deugden, ondeugden, genegentheden, bedryven, hartstogten, kunsten, leeringen en zinlykheden; mitsgaders van de hooftstoffen, hemellichten, lantschappen, rivieren en veele andere zaeken, op nieu door een' ervaren tael- en outheitkundigen uit de oirsprongklyke schrifen van Cezar Ripa, Zaratino Kastellini, Piërius Valerianus, Horus Appollo en andere doorluchtige vernuften getrokken, en in eene alphbetische orde gebragt door Hubert Korneliszoon Poot, voor zoo veel hem mogelyk was , in klaer Nederduitsch gestelt, en door den gedachten outheitkenner met aenmerkingen en ophelderingen, alsmede een volkomen bladwyzer van zaeken en woorden, verrykt. Versiert met vyfhondert kopere kunstplaten. Compleet in drie delen. Delft, Reinier Boitet, 1726 - 1750.
Boeknummer 641071 € 2750.00

< 1 2 >