OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Oude en bijzondere boeken - Varia
gevonden: 14 boeken op 1 pagina


1

AGRON, ANTOINE NICOLAS Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd, door middel van hare moedertaal, op eene ordelijke en gemakkelijke wijze, tot de kennis der Fransche taal op te leiden: bevattende eene reeks van het uit elkander voortvloeijende regelen, welke afzonderlijk en allerduidelijkst, aan het hoofd van elke soort van die opstellen, verklaard worden. Verbeterd en vermeerderd door H. Scheerder. Amsterdam, H Bakker, 1834.
Boeknummer 628814 € 75.00
BILDERDIJK, W., STIERLING, GIJSBERT SWARTENDIJK Proeve eener oordeelkundige beschouwing van sommige belangrijke onderwerpen betrekkelijk de ziekte der geleerden van mr. Willem Bilderdyk. Amsterdam, Immerzeel, (1809).
Boeknummer 624335 € 95.00
BORDEU, THÉOPHILE DE Oeuvres complètes de Bordeu, précédées d'une notice sur la vie et sur ses ouvrages, par M. le Chevalier Richerand. Complete in 2 volumes. Paris, Caille et Ravier, 1818.
Boeknummer 624334 € 175.00
BROUWER, HENDRIK De jure connubiorum libri duo. In quibus jura naturae, divinum, civile, canonicum, prout de nuptiis agunt, referuntur, expenduntur, explicantur. Editio secunda, ab auctore olim emendata, & plurimis in locis insigniter aucta. Delft, Adriaan Beman, 1714.
Boeknummer 585334 € 300.00
BUDDINGH, NICOLAAS WILHELMUS Het huislyk geluk, of de pligten van den huwelyken staat geschetst. Bijgebonden: Zedekundige verhandeling over de waare troostgronden by treffende sterfgevallen. Bijgebonden: Offer aan God. Opgedraagen aan mejuffrouw Anna van Roijen, ter gelegenheid van onze echtverbindtenis voltrokken binnen Utrecht den 21en december 1789 + Bij gelegenheid van het smartelijk afsterven mijner zeer geliefde huisvrouw mejufrouw Anna van Roijen, overleden den 2en october 1790. Zp Utrecht, zu G van den Brink Jansz , 1788; 1789.
Boeknummer 597608 € 175.00
CLARIDGE, JOHN, CLEARIDGE, JOHN De boeren waarzegger ofte waarnemingen van den schaap-herder van Banbury, omtrent de veranderingen van het weder, en derzelver oorzaaken: benevens zyne voorspellingen van het zelve, en beschryvinge van de aart van den wind, regen, sneeu, enz. Gegrond op veertig jaarige ondervindinge. Waar by gevoegd is eene proeve omtrent het weder, met aanmerkingen op de bovengemelde waarnemingen; als mede zeer zekere aanwyzingen, ter bewaaringe van menschen, dieren en gebouwen, voor de droevige uitwerkingen van het weerlicht: door John Mills. Naar den tweeden druk uit het Engelsch vertaald. Amsterdam, Erven Houttuyn, 1772.
Boeknummer 620088 € 75.00
DELVINCOURT, CLAUDE ETIENNE Cours de code civil. Ouvrage divisé en deux parties, dont l'une contient la quatrième édition des institutes de droit civil Français, du méme auteur, revue et corrigée par lui; et l'autre, la seconde édition, également revue, corrigée et considérablement augmentée, des notes et explications sur lesdites institutes. 2 of 3 volumes. Paris, Chez l'auteur/Fournier, 1819.
Boeknummer 635855 € 125.00
HANNOT, S. Nieuw woordboek der Nederlantsche en Latynsche tale. Waer in de woorden en spreekwyzen der eerste tale, naar hunne verscheide beteekenissen en kracht, door de laatste naaukeurig verklaart en opgeheldert worden. Alles getrokken uit het gebruik, en de beste schryveren. Vervolgens overzien, van veele misstellingen en andere vlekken gezuivert, ook met veele woorden en spreekwyzen merkelyk vermeerdert en verrykt door D. van Hoogstraaten. De derde druk. Amsterdam/'s-Gravenhage/Leiden, Gerrit de Groot/Ottho van Thol/Samuel en Johannes Luchtmans, 1756.
Boeknummer 630893 € 125.00
LOMBROSO, C. L'homme criminel. Étude anthropologique et médico-légale. Traduit sur la IVe édition Italienne par G. Regnier & A. Bornet. Avec préface par M. Letourneau. Criminel-né - Fou moral. Épileptique. Paris, Alcan, 1887.
Boeknummer 624384 € 125.00
MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN, (RED.) Penélopé, of maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toegewijd: bevattende, de beschrijving en afbeelding van allerhande soorten van vrouwelijke handwerken, benevens eenige lektuur over onderwerpen uit den vrouwelijken kring. 2 parts of volume 4. Amsterdam, Beijerinck, 1826-1827.
Boeknummer 617602 € 500.00
PANZER, GEORG WOLFGANG Annales typographici ab artis inventae origine ad annum MD post Maittarii Denisii aliorumque doctissimorum virorum curas in ordinem redacti emendati et aucti. 11 volumes. Hildesheim, Olms, 1963-1964.
Boeknummer 608027 € 450.00
PITISCUS, SAMUEL Lexicon Latino-Belgicum novum, post multiplices variorum labores auctius & exactius proditum a Samuele Pitisco: Tertia editione a variis mendis purgatum & plus quam sex mille vocabulis & locutionibus ditatum, cura & studio Arn. Henr. Westerhovii .Editio quarta. Ab innumeris mendis denuo diligenter repurgata. 2 volumes. Roterodami, Henricus Beman, 1772.
Boeknummer 630892 € 150.00
SANCHEZ DE LAS BROZAS, FRANCISCO Minerva, seu de causis linguae latinae commentarius, cui inserta sunt, uncis inclusa, quae addidit Gasp. Scioppius, et subjectae suis paginis notae Jac. Perizonii. Editio quinta, prioribus longe correctior atque emendatior. Amsterdam, Janssonius Waesbergen, 1733.
Boeknummer 629525 € 200.00
SAVIGNY, M.F.C. Traité de la possession en droit Romain. Traduit de l'Allemand (sur la dernière édition) par Ch. Faivre D'Audelange. Paris, Joubert, 1842.
Boeknummer 606107 € 75.00

1