OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Topografie en regionale geschiedenis - Friesland
gevonden: 31 boeken op 1 pagina


1

ABMA, G., (RED.) Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. 2 delen. Leeuwarden, Van Seijen, 1975.
Boeknummer 586723 € 10.00
 
ALGRA, N.E. De tekstfiliatie van de 17 keuren en de 24 landrechten. Een voorbereidend onderzoek. Groningen, RUG, 1966.
Boeknummer 573341 € 15.00
BEYMA, J.M. VAN Historiam curiae Frisiacae ab ejus ortu usque ad seculi XVI exitum. Lugduni Batavorum, JC Cyfveer, 1835.
Boeknummer 616670 € 35.00
 
BLAUW, W. Friese schaatsenmakers.M.m.v. Jelmer Kuypers en Frits Boschma. Franeker, Van Wijnen, 1994.
Boeknummer 612796 € 10.00
 
BOLTENDAL, R. De Heeren en de anderen. Over de geschiedenis van de vijftigjarige gemeente Heerenveen (1934-1984) en de historie van Aengwirden en Schoterland. Leeuwarden, Friese pers, 1983.
Boeknummer 9124 € 15.00
BROERSMA, M.J. Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002. Zp, Friese pers, 2002.
Boeknummer 574829 € 10.00
BROERSMA, M.J. Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002. Zp, Friese pers, 2002.
Boeknummer 609188 € 15.00
DIJK, O. VAN, HOEK, H. VAN Van benenwagen tot koegelwieck. Kroniek over Terschellinger postbodes. Harlingen, Flevo, 1983.
Boeknummer 630273 € 12.50
 
EEKHOFF, W. Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland; vermeldende den oorsprong, den aanwas en de uitbreiding van deze stad en van hare openbare gebouwen, gestichten, inrigtingen enz., van den vroegsten tijd tot den jare 1846. Uit vele geschiedschrijvers en vooral uit de oorspronkelijke stedelijke bescheiden en andere onuitgegevene bronnen opgemaakt. Met kaarten en platen. 2 delen in 1 band. Leeuwarden, Galerie Artistique, zj.
Boeknummer 599947 € 15.00
KALMA, J.J. Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden met een lijst van 17de -eeuwse kleine Friese gelegenheidsgedichten. Verzameld en toegelicht. Leeuwarden, Tille, 1973.
Boeknummer 582163 € 10.00
KOK, P.T. Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930. Franeker, Van Wijnen, 2000.
Boeknummer 609493 € 10.00
KOK, P.T. Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930. Franeker, Van Wijnen, 2000.
Boeknummer 612615 € 10.00
KOK, P.T. Burgers in de bijstand. Werklozen en ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930. Groningen, zu, 2000.
Boeknummer 591106 € 10.00
KOOI, J. VAN DER Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus. Groningen, Stifting Ffyrug, 1984.
Boeknummer 605164 € 15.00
KOOISTRA, J. Strijders onderdrukkers en bevrijders. Frysl‚n in de oorlog. Leeuwarden, PENN, 2005.
Boeknummer 632895 € 25.00
LOOPSTRA, J.J. De assibilatie in de oudfriese oorkonden. Haarlem, Tjeenk Willink, 1935.
Boeknummer 579775 € 10.00
MEER, P.L.G. VAN DER Opkomst en Żndergong fan in boerebedriuw Żnder Achlum. De famylje Hibma, 1697-1824. Ljouwert, Fryske Akademy, 2001.
Boeknummer 620128 € 12.50
MOL, J.A. De Friese huizen van de Duitse orde. Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap. Ljouwert, Fryske Akademy, 1991.
Boeknummer 632899 € 20.00
NICOLAI, H. De Kingma-kroniek, of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef. Groningen, Forsten, 1997.
Boeknummer 591101 € 10.00
NICOLAI, H. De Kingma-kroniek, of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef. Groningen, Forsten, 1997.
Boeknummer 620031 € 10.00
POSTMA, F., SLUIS, J. VAN Auditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universitšt und das Athenšums in Franeker 1585-1843. Leeuwarden, Fryske Akademy, 1995.
Boeknummer 637737 € 50.00
SCHOTANUS ņ STERRINGA, B. Uitbeelding der heerlijkheit Friesland; zoo in 't algemeen, als in haare XXX bijzondere grietenijen (...). Nevens d'afteekening van Oud Friesland in VII verscheidene landkaarten; door den heere Menso Alting en de vertalinge der oude namen. Leeuwarden/Amsterdam, De Tille/Orbis Terrarum, 1970.
Boeknummer 635851 € 125.00
 
SCHUTTE, O. Het doopsgezinde geslacht Oosterbaan uit Harlingen en zijn nakomelingen. Zp , zu , zj .
Boeknummer 617032 € 10.00
SIPMA, P., (RED.) De eerste Emsinger Codex. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1943.
Boeknummer 573340 € 25.00
TERPSTRA, P. Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland. Zp, Van Seijen, zj.
Boeknummer 619980 € 12.50
 
TERPSTRA, P. Tweeduizend jaar geschiedenis van Friesland. Leeuwarden, Van Seyen, zj.
Boeknummer 608791 € 15.00
 
TERPSTRA, R. De Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Vijf jaar restauratie. Leeuwarden, Tille, 1978.
Boeknummer 600954 € 10.00
WAL, J. VAN DER We vieren het pas als iedereen terug is. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog. Groningen, zu , 2007.
Boeknummer 630271 € 15.00
WUMKES, G.A. Paden fen Fryslan. Samle opstellen. 2 delen in 4 banden Boalsert, Osinga, 1932-43.
Boeknummer 592542 € 25.00
WUMKES, G.A. Stads- en dorpskroniek van Friesland. 2 delen. Leeuwarden, Eisma, 1930-34.
Boeknummer 618406 € 65.00
WYBRANDS, A.W. Gesta abbatum Orti Sancti Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariengaard in Friesland. Naar het te Brussel bewaarde handschrift uitgegeven, met inleiding, aanteekeningen en register. Uitgegeven voor rekening van het Friesch genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde. Leeuwarden, Kuipers, 1879.
Boeknummer 626618 € 50.00

1