OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Topografie en regionale geschiedenis - Friesland
gevonden: 54 boeken op 2 pagina's


< 1 2 >

 
ABMA, G. Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaan en eerste jaren (1852-1871). Leeuwarden, Friese pers, 1980.
Boeknummer 576834 € 15.00
ABMA, G. Ljouwerteradiel. De voortreffelijckste voorstemmende ende meest contribuerende grietenije van Oostergo. Ljouwert, Tille, 1984.
Boeknummer 582309 € 10.00
ABMA, G., (RED.) Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. 2 delen. Leeuwarden, Van Seijen, 1975.
Boeknummer 586723 € 10.00
 
ALGRA, N.E. De tekstfiliatie van de 17 keuren en de 24 landrechten. Een voorbereidend onderzoek. Groningen, RUG, 1966.
Boeknummer 573341 € 15.00
ANDREAE, A.J. Kollumerland en Nieuw-Kruisland, geschiedkundig beschreven. (Met medewerking van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid en taalkunde te Leeuwarden.). Kollum, Slagter, 1883.
Boeknummer 625796 € 30.00
 
ANDRIESSE, C., ALGRA, H., (RED.) Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland door de Leeuwarder Geschiedeniscommissie. Leeuwarden, Van Seijen, 1974.
Boeknummer 572586 € 10.00
BEYMA, J.M. VAN Historiam curiae Frisiacae ab ejus ortu usque ad seculi XVI exitum. Lugduni Batavorum, JC Cyfveer, 1835.
Boeknummer 616670 € 35.00
 
BLAUW, W. Friese schaatsenmakers.M.m.v. Jelmer Kuypers en Frits Boschma. Franeker, Van Wijnen, 1994.
Boeknummer 612796 € 10.00
 
BOLTENDAL, R. De Heeren en de anderen. Over de geschiedenis van de vijftigjarige gemeente Heerenveen (1934-1984) en de historie van Aengwirden en Schoterland. Leeuwarden, Friese pers, 1983.
Boeknummer 9124 € 15.00
BOS-VAN DER HEIDE, H.S.E. Het Rudolfsboek. Assen, Van Gorcum, 1937.
Boeknummer 622768 € 15.00
 
BRANTSMA, G.S. Dissertatio juridica inauguralis, de lucro et damno, quod inter conjuges, jure Frisico, commune est. Leiden, J van Tiffelen, 1805.
Boeknummer 574065 € 20.00
BROERSMA, M.J. Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002. Zp, Friese pers, 2002.
Boeknummer 574829 € 10.00
BROERSMA, M.J. Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002. Zp, Friese pers, 2002.
Boeknummer 609188 € 15.00
BROOS, J.F. Vier eeuwen Tjallinga-weeshuis. Leeuwarden, Fryske Akademy, 1982.
Boeknummer 591995 € 10.00
 
BROUWER, J.H., KALMA, J.J., (RED.) Winst ut forlies. Briefwiksel tusken T.R. Dykstra, J. van Loon en H.S. Sytstra ut 'e jierren 1841-1847. Mei ynleiding, oantekeningen en bylagen utjown. By de bitinking fan de hunderste stjerdei fan H.S. Sytstra. Leeuwarden, zu, 1962.
Boeknummer 582328 € 11.50
 
CLEUTING, N.J. Protocol Cleuting. Het protocol van Nicolaus Judoci Cleuting (Nicolaes Joostzoon Cleuting), notaris te Leeuwarden van 1554-1585. Uitgegeven door P.T. Zwart. Ljouwert, Fryske Akademy, 1970.
Boeknummer 14220 € 12.50
DIEST LORGION, E.J. De Nederduitsche hervormde kerk in Friesland, sedert hare vestiging tot het jaar 1795; eene bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van Nederland. Groningen, HR Roelfsema, 1848.
Boeknummer 629788 € 35.00
DIJK, O. VAN, HOEK, H. VAN Van benenwagen tot koegelwieck. Kroniek over Terschellinger postbodes. Harlingen, Flevo, 1983.
Boeknummer 630273 € 12.50
 
EEKHOFF, W. Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland; vermeldende den oorsprong, den aanwas en de uitbreiding van deze stad en van hare openbare gebouwen, gestichten, inrigtingen enz., van den vroegsten tijd tot den jare 1846. Uit vele geschiedschrijvers en vooral uit de oorspronkelijke stedelijke bescheiden en andere onuitgegevene bronnen opgemaakt. Met kaarten en platen. 2 delen in 1 band. Leeuwarden, Galerie Artistique, zj.
Boeknummer 599947 € 15.00
EIJKMAN, L.P.H. Phonetische beschrijving van de klanken der Hindeloopensche taal. Amsterdam, MŁller, 1913.
Boeknummer 618407 € 25.00
FABER, J.A. Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800. 2 delen. Wageningen, Veenman, 1972.
Boeknummer 587919 € 17.50
KALMA, J.J. Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden met een lijst van 17de -eeuwse kleine Friese gelegenheidsgedichten. Verzameld en toegelicht. Leeuwarden, Tille, 1973.
Boeknummer 582163 € 10.00
 
KNOP, G. De spraakkunst der Terschellinger dialecten. Assen, Van Gorcum, 1954.
Boeknummer 631839 € 20.00
KOK, A. Terschelling: boerderijbouw, historie en ontwikkeling. Assen , Van Gorcum, 1995.
Boeknummer 630272 € 10.00
KOK, P.T. Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930. Franeker, Van Wijnen, 2000.
Boeknummer 609493 € 10.00
KOK, P.T. Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930. Franeker, Van Wijnen, 2000.
Boeknummer 612615 € 10.00
KOK, P.T. Burgers in de bijstand. Werklozen en ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930. Groningen, zu, 2000.
Boeknummer 591106 € 10.00
 
KOOI, J. VAN DER Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus. Groningen, Stifting Ffyrug, 1984.
Boeknummer 579692 € 15.00
KOOI, J. VAN DER Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus. Groningen, Stifting Ffyrug, 1984.
Boeknummer 605164 € 15.00
KUNST, J. Terschellinger volksleven. Gebruiken, feesten, liederen, dansen. Met 27 illustraties naar fotografieŽn, ruim 120 melodieŽn en een kaartje. West-Terschelling, H Duijf, 1937.
Boeknummer 617448 € 20.00
LAUTENBACH, P. Eendenkooien. De laatste heiligdommen van Terschelling. Assen, Van Gorcum, 2010.
Boeknummer 630274 € 25.00
LOOPSTRA, J.J. De assibilatie in de oudfriese oorkonden. Haarlem, Tjeenk Willink, 1935.
Boeknummer 579775 € 10.00
 
MEER, G. VAN DER Frisian 'breaking'. Aspects of the origin and development of a sound change. Groningen, FFYRUG, 1985.
Boeknummer 598783 € 15.00
MEER, P.L.G. VAN DER Opkomst en Żndergong fan in boerebedriuw Żnder Achlum. De famylje Hibma, 1697-1824. Ljouwert, Fryske Akademy, 2001.
Boeknummer 620128 € 12.50
NICOLAI, H. De Kingma-kroniek, of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef. Groningen, Forsten, 1997.
Boeknummer 591101 € 10.00
NICOLAI, H. De Kingma-kroniek, of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef. Groningen, Forsten, 1997.
Boeknummer 620031 € 10.00
POSTMA, F., SLUIS, J. VAN Auditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universitšt und das Athenšums in Franeker 1585-1843. Leeuwarden, Fryske Akademy, 1995.
Boeknummer 619993 € 50.00
SCHAAF, S. VAN DER Skiednis fan de Fryske biweging. Ljouwert, Tille, 1977.
Boeknummer 619987 € 10.00
 
SCHUTTE, O. Het doopsgezinde geslacht Oosterbaan uit Harlingen en zijn nakomelingen. Zp , zu , zj .
Boeknummer 617032 € 10.00
SIPMA, P., (RED.) De eerste Emsinger Codex. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1943.
Boeknummer 573340 € 25.00

< 1 2 >